CHUYÊN MỤC


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG


Giới thiệu > Cơ cấu tổ chức > Các phòng ban chuyên môn

Ủy ban nhân dân thị xã Ayun Pa
I. Thông tin liên hệ: 
Địa chỉ: Số 63, đường Nguyễn Huệ, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 059 3 852922
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
          vphdnd.ayunpa@gialai.gov.vn


II. Thông tin cá nhân cán bộ lãnh đạo:
1- Lãnh đạo UBND thị xã:
http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/vancuong.jpg - Họ và tên: Nguyễn Văn Lộc
- Chức vụ: Chủ tịch UBND thị xã
- Số điện thoại: 0982025130
- Email: locnv.ayunpa@gialai.gov.vn
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/vancuong.jpg - Họ và tên: Nay Nam
- Chức vụ: Phó chủ tịch UBND thị xã
- Số điện thoại: 0984521466
- Email: namn.ayunpa@gialai.gov.vn
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/vancuong.jpg - Họ và tên: Hồ Văn Diện
- Chức vụ: Phó chủ tịch UBND thị xã
- Số điện thoại: 0914055311
- Email: dienhv.ayunpa@gialai.gov.vn
2-  Văn phòng HĐND - UBND thị xã:
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/vancuong.jpg - Họ và tên: Đoàn Thanh Phong
- Chức vụ: Chánh Văn Phòng
- Số điện thoại: 0986367577
- Email: phongdt.ayunpa@gialai.gov.vn; 
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/lanHiang.jpg - Họ và tên: Trần Thị Liên
- Chức vụ: Phó Chánh văn phòng 
- Số điện thoại: 0905423609
- Email: lientt.ayunpa@gialai.gov.vn;                                                        
            lientt.ayunpa@gmaiul.com    
http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/vancuong.jpg - Họ và tên: Nguyễn Thanh Tâm
- Chức vụ: Phó Chánh văn phòng
- Số điện thoại: 0905647375
- Email: tamnt.ayunpa@gialai.gov.vn
           
3-  Thanh tra thị xã:
 
http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/vancuong.jpg - Họ và tên: Nguyễn Ngọc Danh
- Chức vụ: Chánh thanh tra
- Số điện thoại: 0985329121
- Email: danhnn.ayunpa@gialai.gov.vn
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/vancuong.jpg - Họ và tên: Hoàng Anh Tuấn
- Chức vụ: Phó thanh tra
- Số điện thoại: 0976923933
- Email: tuanha.ayunpa@gialai.gov.vn
4-  Phòng tư pháp:
 
http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/lanHiang.jpg - Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hường
- Chức vụ: Trưởng phòng
- Số điện thoại: 0913408423
- Email: huongntt.ayunpa@gialai.gov.vn
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/vancuong.jpg - Họ và tên: Nguyễn An Hiền
- Chức vụ: Phó trưởng phòng
- Số điện thoại: 0943266969
- Email: hienna.ayunpa@gialai.gov.vn
5-  Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội:
 
http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/vancuong.jpg - Họ và tên: Võ Văn Tùng
- Chức vụ: Trưởng phòng
- Số điện thoại: 0987383032
- Email: tungvt.ayunpa@gialai.gov.vn
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/lanHiang.jpg - Họ và tên: Hoàng Thúy Hoa
- Chức vụ: Phó trưởng phòng
- Số điện thoại: 
- Email:hoaht.ayunpa@gialai.gov.vn
6-  Phòng Văn hóa - Thông tin:
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/lanHiang.jpg - Họ và tên: Đặng Thị Thanh Vân
- Chức vụ: Trưởng phòng
- Số điện thoại: 0945357932
- Email: vandtt.ayunpa@gialai.gov.vn
7-  Phòng Tài nguyên - Môi trường:
 
http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/vancuong.jpg - Họ và tên: Lê Hữu Thùy
- Chức vụ: Trưởng phòng
- Số điện thoại: 0986054501
- Email: thuylh.ayunpa@gialai.gov.vn
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/vancuong.jpg - Họ và tên: Châu Văn Tuấn
- Chức vụ: Phó trưởng phòng
- Số điện thoại:
02693.604.267
- Email: tuancv.ayunpa@gialai.gov.vn
8-  Phòng Quản lý đô thị:
 
http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/vancuong.jpg - Họ và tên: Lê Đình Tiến
- Chức vụ: Trưởng phòng
- Số điện thoại: 0964223579
- Email: tienld.ayunpa@gialai.gov.vn
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/vancuong.jpg - Họ và tên: Đỗ Xuân Dũng
- Chức vụ: Phó trưởng phòng
- Số điện thoại: 0989035001
- Email: dungdx.ayunpa@gialai.gov.vn
9-  Phòng Kinh tế:
 
http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/vancuong.jpg - Họ và tên: Lê Minh Trí
- Chức vụ: Trưởng phòng
- Số điện thoại: 0902916465
- Email: trilm.ayunpa@gialai.gov.vn
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/vancuong.jpg - Họ và tên:Trần Công Hùng
- Chức vụ: Phó trưởng phòng
- Số điện thoại: 01669914071
- Email: hungtc.ayunpa@gialai.gov.vn

11-  Phòng Tài chính - Kế hoạch:
 
http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/vancuong.jpg - Họ và tên: Đặng Xuân Toàn
- Chức vụ: Trưởng phòng
- Số điện thoại: 0988158180
- Email: toandx.ayunpa@gialai.gov.v
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/lanHiang.jpg - Họ và tên: Tô Thị Phương Kiều
- Chức vụ: Phó Trưởng phòng
- Số điện thoại: 0989678053
- Email: kieuttp.ayunpa@gialai.gov.vn
http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/vancuong.jpg - Họ và tên: Bùi Hữu Tuấn
- Chức vụ: Phó trưởng phòng
- Số điện thoại: 0988360017
- Email: tuanbh.ayunpa@gialai.gov.vn
12-  Phòng Nội vụ:
 
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/vancuong.jpg - Họ và tên:  Trần Trọng Kim
- Chức vụ: Phó phòng
- Số điện thoại: 0988808698
- Email: kimtt.ayunpa@gialai.gov.vn

13-  Phòng dân tộc:
 
http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/vancuong.jpg - Họ và tên: Phan Văn Minh
- Chức vụ: Trưởng phòng
- Số điện thoại: 
0986208855
- Email: minhpv.ayunpa@gialai.gov.vn
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/lanHiang.jpg - Họ và tên: Vũ Hoàng Loan 
- Chức vụ: Phó phòng 
- Số điện thoại: 01689465618 
- Email: loanvh.ayunpa@gialai.gov.vn
14-  Phòng Giáo dục - Đào tạo:
 
http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/vancuong.jpg - Họ và tên: Lê Văn Nhân
- Chức vụ: Trưởng phòng
- Số điện thoại: 0914201645
- Email: nhanlv.ayunpa@gialai.gov.vn
 http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/vancuong.jpg - Họ và tên: Rcom Jơih
- Chức vụ: Phó phòng
- Số điện thoại: 0986589729
- Email: rcomj.ayunpa@gialai.gov.vn
http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/lanHiang.jpg - Họ và tên: Nguyễn Thị Hoa
- Chức vụ: Phó phòng
- Số điện thoại: 0906955414
- Email: hoant.ayunpa@gialai.gov.vn
15-  Phòng Y tế:
 
http://demo18.gialai.gov.vn/CorporateSite111/media/anhthe/huyen%2520uy/vancuong.jpg - Họ và tên: Hồ Huỳnh Thiện Trung
- Chức vụ: Trưởng phòng
- Số điện thoại:  0983138300
- Email: trunghht.ayunpa@gialai.gov.vn
Quá trình hình thành và Phát triển >> Cơ cấu tổ chức các đoàn thể >>
Lịch sử lãnh đạo qua các thời kỳ >> Chức năng - nhiệm vụ >>
Cơ cấu tổ chức Thị ủy >> Các phòng ban chuyên môn >>
Cơ cấu tổ chức HĐND >> Các đơn vị, UBND các xã, thị trấn >>
Cơ cấu tổ chức UBND >> Hộp thư điện tử >>

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 2
Tuần hiện tại: 5
Tháng hiện tại: 44
Năm hiện tại: 698
Tổng lượt truy cập: 2562
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017