CHUYÊN MỤC


Thủ tục hành chính công > Quyết định công bố bộ TTHC cấp huyện

QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

  
KÝ HIỆU NGÀY BAN HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VĂN BẢN
53/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 17/01/2018 Công bố danh mục gồm 130 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch-Đầu tư tỉnh và 24 thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện TẢI TẠI ĐÂY
832/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 8/9/2017 Công bố 05 TTHC mới trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai TẢI TẠI ĐÂY
797/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 31/8/2017 Công bố 31 TTHC sửa đổi, 03 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai, môi trường áp dụng tại UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh TẢI TẠI ĐÂY
656/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 18/7/2017 Công bố 03 TTHC sửa đổi trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai TẢI TẠI ĐÂY
549/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 5/6/2017 Công bố 04 TTHC sửa đổi trong lĩnh vực vệ sinh ATTP thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện TẢI TẠI ĐÂY
512/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 17/5/2017 Công bố 16 TTHC sửa đổi trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh TẢI TẠI ĐÂY
492/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 8/5/2017 Công bố 03 TTHC mới trong lĩnh vực vệ sinh ATTP thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện TẢI TẠI ĐÂY
462/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 27/4/2017 Công bố 10 TTHC sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện TẢI TẠI ĐÂY
448/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 17/4/2017 Công bố 07 TTHC mới, 13 TTHC sửa đổi và 04 TTHC bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện TẢI TẠI ĐÂY
433/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 11/4/2017 Công bố 10 TTHC sửa đổi trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại các huyện, thị xã, thanh phố trên địa bàn tỉnh TẢI TẠI ĐÂY
310/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 17/3/2017 Công bố 10 TTHC mới, 13 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh TẢI TẠI ĐÂY
202/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 27/02/2017 Công bố 10 TTHC sửa đổi trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện TẢI TẠI ĐÂY
173/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 21/02/2017 Công bố 05 TTHC mới trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện TẢI TẠI ĐÂY
155/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 20/02/2017 Công bố 01 TTHC mới trong lĩnh vực dân tọc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện TẢI TẠI ĐÂY
1372/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 19/12/1012   Công bố Bộ TTHC áp dụng tại UBND huyện, thị xã, thành phố tỉnh Gia Lai TẢI TẠI ĐÂY
997/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 28/9/1018   Công bố 08 TTHC áp dụng tại UBND xã tỉnh Gia Lai TẢI TẠI ĐÂY
999/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 28/9/1018   Công bố 15 TTHC mới và 01 TTHC bãi bỏ áp dụng tại UBND huyện, thị xã, thành phố tỉnh Gia Lai TẢI TẠI ĐÂY
1199/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 17/12/2015 Về việc công bố 04 TTHC mới, 03 TTHC sửa dổi, 01 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực thi đua , khen thưởng TẢI TẠI ĐÂY
1101/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 02/11/2018 Về việc công bố 01 TTHC mới trong lĩnh vựclễ hội TẢI TẠI ĐÂY
1123/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 09/11/2018 Về việc công bố 08 TTHC mới, 07 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực thi đua , khen thưởng TẢI TẠI ĐÂY
1100/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 02/11/2018 Về việc công bố 01 TTHC mới trong lĩnh vựclễ hội TẢI TẠI ĐÂY
1120/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 08/11/2018 Về việc công bố 06 TTHC mới, 06 TTHC bãi bỏ  TẢI TẠI ĐÂY
1118/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 08/11/2018 Về việc công bố 02 TTHC mới  TẢI TẠI ĐÂY
1137/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 13/11/2018 Về việc công bố Danh mục 04 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực đấu thầu  TẢI TẠI ĐÂY
1244/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 24/12/2018 Về việc công bố Danh mục 01 TTHC mới TẢI TẠI ĐÂY
1145/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 24/12/2018 Về việc công bố Danh mục 01 TTHC bãi bỏ  TẢI TẠI ĐÂY
1268/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 26/12/2018 Về việc công bố Danh mục 04 TTHC mới TẢI TẠI ĐÂY
312/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 25/02/2019 Về việc công bố Danh mục 02 TTHC mới và bãi bỏ 02 TTHC trong lĩnh vực văn hóa TẢI TẠI ĐÂY
383/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 05/3/2019 Về việc công bố Danh mục  gồm 01 TTHC mới trong lĩnh vực NN &PT Nông thôn TẢI TẠI ĐÂY
475/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 18/4/1019  Về việc công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực quy định xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố  TẢI TẠI ĐÂY
603/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 03/6/2019 Về việc công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung  thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố TẢI TẠI ĐÂY
604/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 03/6/2019 Về việc công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; 02 thủ tục hành chính trong lĩnh vực nuôi con thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố TẢI TẠI ĐÂY
615/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 05/6/2019 Về việc công bố Danh mục gồm 03 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố TẢI TẠI ĐÂY
625/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 06/6/2019 Về việc công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố TẢI TẠI ĐÂY
31/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 01/10/2019 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Giao thông vận tải do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành TẢI TẠI ĐÂY
952/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 02/10/2019 Về việc công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới và 04 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố TẢI TẠI ĐÂY
30/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 27/9/2019 Về việc bãi bỏ Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND ngày 23/9/2011 của UBND tỉnh Gia Lai về việc quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh TẢI TẠI ĐÂY
93/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 26/9/2019 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện TẢI TẠI ĐÂY
289/QĐ-SVHTTDL của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai 08/10/2019 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố TẢI TẠI ĐÂY
1461/QĐ-SNV  của Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai 27/09/2019 Về việc phê duyệt Quy trình xử lý nội bộ TTHC lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố TẢI TẠI ĐÂY
210/QĐ-SLĐTBXH  của Sở Lao động Thương binh & Xã hội tỉnh Gia Lai 08/10/2019 Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ các  TTHC lĩnh vực Lao động Thương binh & Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện và cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai TẢI VĂN BẢN
1078/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai  22/11/2019 về việc Công bố danh mục gồm 02 TTHC mới và 02 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh TẢI VĂN BẢN
1112/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai  28/11/2019 về việc công bố Danh mục gồm 21 TTHC mới và 01 TTHC bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố TẢI VĂN BẢN
1138/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai  05/12/2019 về việc công bố Danh mục gồm 03 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố TẢI VĂN BẢN
1162/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai  17/12/2019 về việc công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới và 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố TẢI VĂN BẢN
04/2020/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai  09/01/2020 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành TẢI VĂN BẢN
97/QĐ-BDT của Ban Dân tộc tỉnh 18/02/2020 về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết TTHC trong lĩnh vực  Dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyêt của cấp huyện, cấp xã TẢI VĂN BẢN
12/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 21/02/2020 về việc Bãi bỏ Chỉ thị số 16/2003/CT-UB ngày 01/9/2003 của UBND tỉnh Gia Lai về việc tăng cường thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội TẢI VĂN BẢN
68/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 20/02/2020 về việc Phê duyệt danh mục dự án đầu tư của tỉnh giai đoạn 2020-2021 TẢI VĂN BẢN
241/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 25/02/2020 về việc công bố Danh mục chuẩn hóa các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố trong lĩnh vực văn hóa TẢI VĂN BẢN
242/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 25/02/2020 về việc công bố Danh mục chuẩn hóa các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn trong lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao TẢI VĂN BẢN
597/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 02/7/2020 về việc công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới và bãi bỏ 01 thủ tục hành chính trong giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố TẢI VĂN BẢN
608/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 08/7/2020 về việc công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện TẢI VĂN BẢN
625/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 16/7/2020 về việc công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực  thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố TẢI VĂN BẢN
623/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 16/7/2020 về việc công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố TẢI VĂN BẢN
148/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 24/02/2021 về việc công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục  và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở giáo dục và đào tạo và của cấp huyện TẢI VĂN BẢN
170/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 01/3/2021 về việc công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và đầu tư; 03 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố TẢI VĂN BẢN
320/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 05/4/2021 về việc công bố Danh mục gồm 04 thủ tục hành chính mới và 05 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Gia Lai TẢI VĂN BẢN
346/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 19/4/2021 về việc công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố TẢI VĂN BẢN
421/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 14/5/2021 về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính ưu tiên thực hiện trên môi trường điện tử tỉnh Gia Lai năm 2021 TẢI VĂN BẢN
544/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 21/6/2021 về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh; các Sở, ban ngành tỉnh; Ủy ban cấp huyện, UBND cấp xã; đơn vị sự nghiệp công lập; doanh nghiệp nhà nước tỉnh Gia Lai TẢI VĂN BẢN
547/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 24/6/2021 Về việc công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới, 08 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 04 thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện TẢI VĂN BẢN
559/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 30/6/2021 về việc công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý giá thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai TẢI VĂN BẢN
715/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 10/8/2021 về việc công Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới; 49 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 20 thủ tục hành chính bị bãi bỏ và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và đầu tư; 05 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố TẢI VĂN BẢN
717/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 10/8/2021 về việc công bố Danh mục gồm 06 thủ tục hành chính mới, 07 thủ tục hành chính  bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện thị xã thành phố TẢI VĂN BẢN
987/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 29/10/2021 về việc công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, 21 thủ tục hành chính bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết đối với 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai áp dụng tại Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố TẢI VĂN BẢN
558/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 30/6/2021 về việc công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực giáo dục trung học thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở giáo dục và đào tạo và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố TẢI VĂN BẢN
984/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 29/10/2021 về việc công bố Danh mục gồm 05 thủ tục hành chính mới, 5 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, các phòng, Ban chuyên môn thuộc UBND cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai TẢI VĂN BẢN
36/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 14/01/2022 về việc sửa đổi tên 01 thủ tục hành chính bị đã được công bố tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định 987/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của Chủ tich UBND tỉnh TẢI VĂN BẢN
175/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 06/4/2022 về việc công bố danh mục gồm 04 TTHC mới và 01 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền của UBND các huyện, thị xã, thành phố TẢI VĂN BẢN
226/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 04/5/2022 về việc công bố danh mục gồm 03 TTHC mới, 01 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục trung học thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố TẢI VĂN BẢN
372/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 11/7/2022 về việc công bố danh mục gồm 03 TTHC mới và 02 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố TẢI VĂN BẢN
395/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 22/7/2022 về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính mới và 02 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện TẢI VĂN BẢN
686/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 14/12/2022 về việc Công bố danh mục gồm 15 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc  thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện TẢI VĂN BẢN
10/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 13/01/2023 về việc Công bố danh mục gồm 02 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực xuất bản, In và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã thành phố TẢI VĂN BẢN
80/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 15/02/2023 về việc Công bố danh mục gồm 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và 01 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã thành phố TẢI VĂN BẢN
218/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 07/4/2023 Về việc công bố Danh mục gồm 04 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện TẢI VĂN BẢN
446/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 10/4/2023 Về việc công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố TẢI VĂN BẢN
170/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 17/3/2023 Về việc công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới, 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện TẢI VĂN BẢN
491/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 26/4/2023 Về việc công bố Danh mục gồm 15 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố TẢI VĂN BẢN
643/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 08/6/2023 Về việc công bố Danh mục gồm 25 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; 02 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường  TẢI VĂN BẢN

 

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 1
Năm hiện tại: 58
Tổng lượt truy cập: 444
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017