CHUYÊN MỤC


Thủ tục hành chính công > Quyết định công bố bộ TTHC cấp huyện

QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN
 
KÝ HIỆU NGÀY BAN HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VĂN BẢN
53/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 17/01/2018 Công bố danh mục gồm 130 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch-Đầu tư tỉnh và 24 thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện TẢI TẠI ĐÂY
832/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 8/9/2017 Công bố 05 TTHC mới trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai TẢI TẠI ĐÂY
797/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 31/8/2017 Công bố 31 TTHC sửa đổi, 03 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai, môi trường áp dụng tại UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh TẢI TẠI ĐÂY
656/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 18/7/2017 Công bố 03 TTHC sửa đổi trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai TẢI TẠI ĐÂY
549/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 5/6/2017 Công bố 04 TTHC sửa đổi trong lĩnh vực vệ sinh ATTP thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện TẢI TẠI ĐÂY
512/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 17/5/2017 Công bố 16 TTHC sửa đổi trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh TẢI TẠI ĐÂY
492/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 8/5/2017 Công bố 03 TTHC mới trong lĩnh vực vệ sinh ATTP thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện TẢI TẠI ĐÂY
462/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 27/4/2017 Công bố 10 TTHC sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện TẢI TẠI ĐÂY
448/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 17/4/2017 Công bố 07 TTHC mới, 13 TTHC sửa đổi và 04 TTHC bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện TẢI TẠI ĐÂY
433/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 11/4/2017 Công bố 10 TTHC sửa đổi trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại các huyện, thị xã, thanh phố trên địa bàn tỉnh TẢI TẠI ĐÂY
310/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 17/3/2017 Công bố 10 TTHC mới, 13 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh TẢI TẠI ĐÂY
202/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 27/02/2017 Công bố 10 TTHC sửa đổi trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện TẢI TẠI ĐÂY
173/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 21/02/2017 Công bố 05 TTHC mới trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện TẢI TẠI ĐÂY
155/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 20/02/2017 Công bố 01 TTHC mới trong lĩnh vực dân tọc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện TẢI TẠI ĐÂY
1372/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 19/12/1012   Công bố Bộ TTHC áp dụng tại UBND huyện, thị xã, thành phố tỉnh Gia Lai TẢI TẠI ĐÂY
997/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 28/9/1018   Công bố 08 TTHC áp dụng tại UBND xã tỉnh Gia Lai TẢI TẠI ĐÂY
999/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 28/9/1018   Công bố 15 TTHC mới và 01 TTHC bãi bỏ áp dụng tại UBND huyện, thị xã, thành phố tỉnh Gia Lai TẢI TẠI ĐÂY
1199/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 17/12/2015 Về việc công bố 04 TTHC mới, 03 TTHC sửa dổi, 01 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực thi đua , khen thưởng TẢI VĂN BẢN
1101/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 02/11/2018 Về việc công bố 01 TTHC mới trong lĩnh vựclễ hội TẢI VĂN BẢN
1123/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 09/11/2018 Về việc công bố 08 TTHC mới, 07 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực thi đua , khen thưởng TẢI VĂN BẢN
1100/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 02/11/2018 Về việc công bố 01 TTHC mới trong lĩnh vựclễ hội TẢI VĂN BẢN
1120/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 08/11/2018 Về việc công bố 06 TTHC mới, 06 TTHC bãi bỏ  TẢI VĂN BẢN
1118/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 08/11/2018 Về việc công bố 02 TTHC mới  TẢI VĂN BẢN
1137/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 13/11/2018 Về việc công bố Danh mục 04 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực đấu thầu  TẢI VĂN BẢN
1244/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 24/12/2018 Về việc công bố Danh mục 01 TTHC mới TẢI VĂN BẢN
1145/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 24/12/2018 Về việc công bố Danh mục 01 TTHC bãi bỏ  TẢI VĂN BẢN
1268/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 26/12/2018 Về việc công bố Danh mục 04 TTHC mới TẢI VĂN BẢN
312/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 25/02/2019 Về việc công bố Danh mục 02 TTHC mới và bãi bỏ 02 TTHC trong lĩnh vực văn hóa TẢI VĂN BẢN
383/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 05/3/2019 Về việc công bố Danh mục  gồm 01 TTHC mới trong lĩnh vực NN &PT Nông thôn TẢI VĂN BẢN
475/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 18/4/1019  Về việc công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực quy định xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố  TẢI TẠI ĐÂY
603/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 03/6/2019 Về việc công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung  thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố TẢI VĂN BẢN
604/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 03/6/2019 Về việc công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; 02 thủ tục hành chính trong lĩnh vực nuôi con thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố TẢI VĂN BẢN
615/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 05/6/2019 Về việc công bố Danh mục gồm 03 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố TẢI VĂN BẢN
625/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 06/6/2019 Về việc công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố TẢI VĂN BẢN


 
 
 
 

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 1
Tuần hiện tại: 6
Tháng hiện tại: 6
Năm hiện tại: 91
Tổng lượt truy cập: 145
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522006
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017